Corporate Governance 

Intervest heeft een corporate-governancestructuur opgebouwd die haar activiteiten optimaal ondersteunt, tegemoet komt aan de noden van haar stakeholders en ervoor zorgt dat ze voldoet aan de relevante wetten en regelgeving.

Overeenkomstig artikel 3:6 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) en het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen, dient Intervest de Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) na te leven, rekening houdend met de bijzonderheden verbonden aan de GVV-wetgeving.

Intervest heeft, op grond van het WVV, gekozen voor een duale governance structuur dewelke bestaat uit een raad van toezicht enerzijds en een directieraad anderzijds. De raad van toezicht dient verantwoording af te leggen aan de algemene vergadering. De directieraad rapporteert aan de raad van toezicht.

Deugdelijk bestuur is een belangrijk instrument om voortdurend het bestuur van de gereglementeerde vastgoedvennootschap te verbeteren en om over de belangen van de aandeelhouders te waken.