De analyse van de duurzaamheidsdomeinen waarop Intervest een maximale impact kan hebben, gecombineerd met de dialoog met haar stakeholders, resulteerde in drie grote speerpunten:

Toekomstbestendige gebouwen/ Energie-efficiëntie

Vastgoed is verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Een vastgoedspeler, kan en moet een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Energie-efficiëntie is een logisch aandachtspunt bij het professioneel beheer van vastgoed, zowel bij de aankoop van nieuwe en oude gebouwen, bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en bij het beheer van de bestaande portefeuille.

Intervest neemt de LCE (Life Cycle Energy) mee in haar ontwikkelingsprogramma's, in haar herontwikkelingsprogramma's en in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Voor de gehele portefeuille gebeurt op recurrente basis een duurzaamheidsevaluatie per asset .

Gezondheid en welzijn

Intervest gelooft dat medewerkers het best in staat zijn om bij te dragen aan het succes van het bedrijf als ze zich gelukkig voelen, gezond en betrokken zijn. Bij het creëren van een optimale balans spelen veel factoren een rol. Als werkgever wil Intervest actief een positieve en productieve werkplek creëren en medewerkers de middelen bieden om een gezonde mentale, fysieke en emotionele levensstijl te bevorderen.

Er zijn vier domeinen waarin Intervest denkt haar medewerkers te kunnen helpen met gezondheid en welzijn:

  • in de fysieke ruimte van het kantoor
  • door het stimuleren en faciliteren van gewoonten op het gebied van fysieke gezondheid
  • door mensen te helpen de juiste balans te vinden tussen werk en privé en
  • door hen uit te rusten met de vaardigheden en competenties die ze nodig hebben om op hun best te zijn.

Intervest heeft een transparante structuur en communiceert open met haar medewerkers. Inspraak in de organisatie van het werk, innoverende projecten, secundaire arbeidsvoorwaarden, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en een gedetailleerd welzijnsbeleid zijn dan ook essentieel.

Dit alles ook met oog voor de (lokale) noden van de gemeenschap.

Integriteit en conformiteit

Corporate governance is een instrument om op evenwichtige wijze om te gaan met de uiteenlopende belangen van verschillende belanghebbenden. In die zin moet zij in de eerste plaats gericht zijn op het beperken en op de juiste wijze omgaan met belangenconflicten die inherent zijn aan het werken in een ondernemingsstructuur. Duidelijke regelingen inzake belangenconflicten en transparante communicatie met belanghebbenden zijn daarom essentieel om ervoor te zorgen dat de middelen van de onderneming middelen van de onderneming worden gebruikt in het belang van de belanghebbenden. Op die manier creëert goed bestuur waarde en duurzame groei.

 

  • Genk Green Logistics
  • Greenhouse BXL